top of page

Privacyverklaring

RJ Mensenwerk hanteert vanwege de nieuwe Privacywetgeving de Privacyverklaring RJ Mensenwerk:
 

RJ Mensenwerk, gevestigd Wolthaarsdijk WZ 19, te Raalte, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens

Website: www.rjmensenwerk.nl
E-mail: info@rjmensenwerk.nl
Praktijkadres: Wolthaarsdijk WZ 19, Raalte
Telefoonnummer: 0572 208002

Angelique Ruiter Jansen is de Functionaris Gegevensbescherming van RJ Mensenwerk.
Zij is te bereiken via: info@rjmensenwerk.nl

2. Persoonsgegevens die
    worden verwerkt

RJ Mensenwerk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hiernaast vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken rondom de ondersteuning van kinderen en ouders in een scheidingssituatie:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • BSN

3. Bijzondere en/of gevoelige
    persoonsgegevens die
    worden verwerkt

RJ Mensenwerk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gezondheid

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail, dan verwijderen wij deze informatie.

 • Burgerservicenummer (BSN)

4. Doel en grondslag verwerking
    persoonsgegevens

RJ Mensenwerk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Een dossier of verslag te kunnen vormen over de cliënt

5. Geautomatiseerde besluitvorming

RJ Mensenwerk neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RJ Mensenwerk) tussen zit. RJ Mensenwerk gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Outlook, email-verwerking, met als doel de communicatie te laten verlopen tussen cliënt en hun wettelijke vertegenwoordiging alsmede betrokken hulpverlening waarover een ieder is geïnformeerd.
  Cliënten ontvangen middels dit systeem e-mails en emailadressen zijn opgeslagen in outlook.

 • Outlook, email-verwerking rondom Creative Communities (CC), met als doel de communicatie te laten verlopen tussen bestuursleden CC, betrokken hogescholen en deelnemers aan de Leergang. Betrokken professionals ontvangen via dit systeem e-mails en emailadressen zijn opgeslagen in outlook.

 • Outlook, email-verwerking, met als doel de communicatie te laten verlopen tussen deelnemers aan workshops en trainingen. Deelnemers ontvangen middels dit systeem e-mails en emailadressen zijn opgeslagen in outlook.

 • Urenregistratie app administratiesysteem/boekhoudsysteem, met als doel de facturatie te verwerken.

 • Factuurgegevens zijn opgeslagen in Microsoft Word, cliënten/klanten ontvangen middels dit systeem de facturen en deze worden beheerd door boekhoudkantoor Duim Financiële Planning.

6. Bewaartermijn

RJ Mensenwerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: – Voor- en achternaam minimaal 5 en maximaal 15 jaar

 • Geslacht                           minimaal 5 en maximaal 15 jaar

 • Geboortedatum              minimaal 5 en maximaal 15 jaar

 • Geboorteplaats               minimaal 5 en maximaal 15 jaar

 • Adresgegevens               minimaal 5 en maximaal 15 jaar

 • Telefoonnummer             minimaal 5 en maximaal 15 jaar

 • E-mailadres                      minimaal 5 en maximaal 15 jaar

 • Dossieropbouw                minimaal 5 en maximaal 15 jaar

De reden van deze bewaartermijn is dat een dossier of bestelgegevens opnieuw geopend kunnen worden binnen de gestelde 5 tot 15 jaar.

7. Verkoop gegevens

RJ Mensenwerk deelt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw RJ Mensenwerk persoonsgegevens aan derden met nadrukkelijke toestemming.

 • Professionals en zorgverleners, doel: overleg mogelijk maken over cliënt

 • Professionals en zorgverleners, doel: mogelijkheid voor verwijzing

 • Huisarts, doel: volledigheid dossier huisarts

 • School, doel: overleg mogelijk maken over cliënt

 • Boekhouder, doel: verwerking facturatie en boekhouding

8. Gegevens inzien, aanpassen of
    verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RJ Mensenwerk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@rjmensenwerk.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze een kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. RJ Mensenwerk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Beveiliging persoonsgegevens

RJ Mensenwerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via: info@rjmensenwerk.nl

bottom of page